Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/282

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

viết Thành 阮 曰 成, đánh phá quân của Ngô Côn ở Thất-khê. Nhưng đến tháng 7 năm ấy, quân ta đánh thua ở Lạng-sơn, quan tham-tán Nguyễn Lệ 阮 勵, quan phó đề-đốc Nguyễn viết Thành 阮 曰 成 tử trận, quan thống-đốc Phạm chi Hương 范 芝 香 bị bắt.

Triều-đình sai Võ trọng Bình 武 仲 平 ra làm Hà-Ninh tổng-đốc kiêm chức Tuyên-Thái-Lạng quân-thứ khâm-sai đại-thần, để hội với quan đề-đốc tỉnh Quảng-tây là Phùng tử Tài 馮 子 材 mà đánh giặc Ngô Côn.

Quân hai nước cùng đồng sức đánh-dẹp, đến tháng 5 năm kỷ-tị (1869) thì mới khôi-phục lại được tỉnh-thành Cao-bằng. Đến cuối năm canh-ngọ (1870), Ngô Côn đem quân vây đánh tỉnh-thành Bắc-ninh, quan tiễu-phủ Ông ích Khiêm 翁 益 謙 đánh một trận bắn chết Ngô Côn và phá tan quân giặc.

Ngô Côn tuy chết, song còn có những đồ-đảng là Hoàng sùng Anh 黄 崇 英, hiệu cờ vàng, Lưu vĩnh Phúc 劉 永 福 hiệu cờ đen, Bàn văn Nhị 盤 文 二, Lương văn Lợi 梁 文 利, hiệu cờ trắng, vẫn cứ quấy-nhiễu ở mạn Tuyên-quang, Thái-nguyên, quan quân phải hết sức chống-giữ thật là vất-vả. Triều-đình sai quan trung-quân Đoàn Thọ 段 壽 ra làm tổng-thống quân-vụ ở Bắc-kỳ.

Đoàn Thọ vừa mới ra, kéo quân lên đóng ở tỉnh-thành Lạng-sơn, bọn giặc Khách là Tô Tứ 蘇 泗 nổi lên, nửa đêm vào lấy thành, bắt ông ấy giết đi, còn Võ trọng Bình thì vượt thành chạy thoát được.

Tin ấy vào đến Huế, Triều-đình vội-vàng sai Hoàng kế Viêm 黄 繼 炎[1] ra làm Lạng-Bình-Ninh-Thái thống-đốc quân-vụ đại-thần, cùng với quan tán-tương Tôn thất Thuyết 尊 室 說 đi dẹp giặc ở Bắc-kỳ. Qua tháng tư năm sau (1871), nhà vua lại sai quan Hình-bộ thượng-thư là Lê Tuấn 黎 俊 làm chức Khâm-sai thị-sự để cùng với ông Hoàng kế Viêm lo việc đánh-dẹp.

  1. Có sách chép là Hoàng tá Viêm 黄 佐 炎