Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/2

Trang này đã được phê chuẩn.

Lệ thần

TRẦN-TRỌNG-KIM


VIỆT-NAM

SỬ-LƯỢC

QUYỂN II


BỘ GIÁO-DỤC


TRUNG-TÂM
HỌC-LIỆU
xuất-bản