Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/18

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
8 – VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC
 
đánh nhau với họ Trịnh ở đất Nghệ-an. Lấy đất Chiêm-thành lập ra phủ Ninh-hòa và phủ Diên-khánh (tức là đất Khánh-hòa bây giờ).

LÊ THẦN-TÔNG (1649-1662) (lần thứ hai)
Niên-hiệu : Khánh-đức 慶 德 (1649-1652) — Thịnh-đức 盛 德 (1653-1657) — Vĩnh-thọ 永 壽 (1658-1661) — Vạn-khánh 萬 慶 (1662)

Chân-tông mất không có con. Trịnh Tráng lại rước Thần-tông Thái-thượng-hoàng về làm vua. Lần thứ hai này ngài làm vua được 13 năm thì mất, thọ 56 tuổi.

TRỊNH

Trịnh Tráng mất năm đinh-dậu (1657).

TÂY-VƯƠNG TRỊNH TẠC
鄭 柞 (1657-1682)
Miếu-hiệu: Hoằng-tổ Dương-vương

Trịnh Tạc đánh con cháu nhà Mạc lấy lại đất Cao-bằng. Đặt ra lệ vào chầu vua không lạy, sớ tấu không viết tên, và đặt giường ngồi ở bên tả ngai vua ngự.

NGUYỄN

Nguyễn-phúc Tần (Chúa Hiền)

LÊ HUYỀN-TÔNG 黎 玄 宗 (1663-1671)
Niên-hiệu: Cảnh-trị 景 治

Huyền-tông húy là Duy-Vũ 維 禑 con thứ hai vua Thần-tông. Trong đời ngài làm vua mới khởi đầu thông sứ với nhà Thanh, và cấm đạo Gia-tô. Ngài làm vua được 9 năm thọ 18 tuổi.

TRỊNH

Trịnh Tạc

NGUYỄN

Nguyễn-phúc Tần
(Chúa Hiền)