Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/177

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NHÀ NGUYỄN

阮 氏

(1802—1945)

CHƯƠNG I

THẾ-TỔ (1802 - 1819)
Niên-hiệu:
Gia-long 嘉 隆

 1. Thế-tổ xưng đế-hiệu
 2. Việc triều-chính
 3. Binh-chế
 4. Việc tài-chánh
 5. Công-vụ
 6. Pháp-luật
 7. Việc học-hành
 8. Việc giao-thiệp với nước Tàu
 9. Việc giao-thiệp vối nước Chân-lạp và nước Tiêm-la
 10. Việc giao-thiệp với nước Hồng-mao
 11. Việc giao-thiệp với nước Pháp-lan-tây
 12. Sự giết-hại công-thần
 13. Xét công-việc của vua Thế-tổ

THẾ-TỔ XƯNG ĐẾ-HIỆU. Thế-tổ khởi binh chống nhau với Tây-sơn ở đất Gia-định từ năm mậu-tuất (1778), kể vừa 24 năm, mới dứt được nhà Tây-sơn, thu-phục được giang-sơn cũ của chúa Nguyễn khi xưa và họp cả nam bắc lại làm một mối. Khi việc đánh-dẹp xong rồi, ngài xưng đế-hiệu, đặt quốc-hiệu là Việt-nam 越 南, đóng Kinh-đô ở Phú-xuân 富 春, tức là thành Huế bây giờ.