Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/15

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
LỊCH TRIỀU LƯỢC-KỶ — 5
 

LÊ ANH-TÔNG 黎 英 宗
(1556-1573)
Niên-hiệu: Thiên-hữu 天 祐 (1557) — Chính-trị 正 治 (1558-1571) — Hồng-phúc 洪 福 (1572-1573)

Anh-tông húy là Duy-Bang 維 邦, cháu huyền-tôn ông Lê Trừ 黎 除, anh vua Thái-tổ ngày trước. Vua Trung-tông không có con, cho nên ông Trịnh Kiểm mới đi tìm ngài về lập nên làm vua.

Khi Trịnh Kiểm mất rồi, quyền về Trịnh Tùng, ngài phải trốn về Nghệ-an. Trịnh Tùng sai người đuổi theo bắt về giết đi. Ngài làm vua được 16 năm, thọ 42 tuổi.

LÊ THẾ-TÔNG 黎 世 宗
(1573-1599)
Niên-hiệu: Gia-thái 嘉 泰 (1573-1577) — Quang-hưng 光 興 (1578-1599)

Thế-tông húy là Duy-Đàm 維 潭 con thứ 5 vua Anh-tông. Trịnh Tùng lập ngài lên làm vua từ lúc còn 7 tuổi.

Trong đời ngài làm vua, Trịnh Tùng dứt được họ Mạc, lấy lại đất Đông-đô. Ngài làm vua được 27 năm, thọ 33 tuổi.

Mạc phúc Nguyên cố đánh lấy Thanh-hóa nhưng không được.

MẠC MẬU-HỢP 莫 茂 洽
(1562-1592)
Niên-hiệu: Thuần-phúc 淳 福 (1562-1565) — Sùng-khang 崇 康 (1566-1577) — Diên-thành 延 成 (1578-1585) — Đoan-thái 端 泰 (1586-1587) — Hưng-trị 興 治 (1588-1590) — Hồng-ninh 洪 寧 (1591-1592)

Mạc mậu Hợp làm vua được 30 năm. Sau bị Trịnh Tùng bắt được đem về chém ở Thăng-long và đem đầu vào bêu ở Thanh-hóa.

Nhà Mạc mất ngôi từ đấy. Nhưng con cháu được nhờ nhà Minh bênh-vực, còn được giữ đất Cao-bằng ba đời nữa.