Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/114

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

cho rút về giữ Thuận-hóa. Trịnh Sâm thuận cho. Hoàng ngũ Phúc về đến Phú-xuân thì mất, chúa Trịnh sai Bùi thế Đạt 裴 世 達 vào thay, và sai Lê quí Đôn 黎 貴 惇 vào làm Tham-thị cùng giữ đất Thuận-hóa.

Đất Thuận-hóa bấy giờ kể từ đất Nam-bố-chính trở vào là 2 phủ: Triệu-phong và Quảng-bình[1], 2 huyện, 8 châu. Số nhân-đinh được 126.857, số ruộng đất rộng được 265.507 mẫu, nhưng mà trừ đất rừng và các thứ đi, thì còn được 153.181 mẫu phải đóng thuế.

Từ khi quân họ Trịnh lui về Thuận-hóa rồi, đất Quảng-nam lại thuộc về Tây-sơn. Năm bính-thân (1776) Nguyễn Nhạc sai em là Nguyễn Lữ đem thủy-quân vượt bể vào đánh Gia-định, lấy được thành Sài-côn 柴 棍. Chúa Nguyễn phải chạy về Trấn-biên (tức là Biên-hòa).

Bấy giờ ở Đông-sơn có Đỗ thanh Nhân 杜 清 仁 khởi binh chống với Tây-sơn lấy lại thành Sài-côn. Nguyễn Lữ lấy thóc gạo rồi rút quân về Qui-nhơn.

Nguyễn Nhạc thấy thế mình một ngày một mạnh, bèn sai sửa lại thành Đồ-bàn (là kinh-thành cũ của Chiêm-thành ngày trước) rồi đến tháng ba năm bính-thân (1776) tự xưng làm Tây-sơn-vương và phong chức-tước cho mọi người. Bấy giờ Tây-sơn đem Đông-cung ra ở chùa Thập-tháp. Đông-cung bèn trốn xuống thuyền chạy về Gia-định.

Người khách Lý Tài trước đã bỏ Nguyễn Nhạc theo giúp chúa Nguyễn, rồi sau lại phản lại, đánh chúa Nguyễn, nay nghe Đông-cung trốn về, lại đem binh rước về Sài-côn lập lên làm Tân-chính-vương 新 政 王, tôn Định-vương làm Thái-thượng-vương 太 上 王 để cùng lo sự khôi-phục.

Năm đinh-dậu (1777) Nguyễn Nhạc sai người ra xin với chúa Trịnh cho trấn-thủ đất Quảng-nam, Trịnh Sâm bấy giờ cũng chán sự dụng binh, bèn nhân-dịp phong cho Nguyễn Nhạc làm Quảng-nam trấn-thủ, Tuyên-úy-đại-sứ, Cung-quận-công 廣 南 鎭 守, 宣 尉 大 使, 恭 郡 公.

  1. Triệu-phong-phủ có 5 huyện; Quảng-bình-phủ có 3 huyện 1 châu.