Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/1

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

TRẦN-TRỌNG-KIMVIỆT-NAM

SỬ-LƯỢC


QUYỂN II
BỘ-GIÁO-DỤC


TRUNG-TÂM
HỌC-LIỆU
xuất-bản