Trang:Viet Han van khao.pdf/49

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —


Dịch theo lối lục bát

Một vừng chính khí xưa nay,
Lưu hình rộng khắp dưới dầy trên cao.
Trên cao kia những giăng sao,
Dưới dầy san sát biết bao sơn hà.
Hạo nhiên[1] ở tại người ta,
Nở ra dường khắp mấy tòa mờ xanh.
Đương cơn hoàng-lộ[2] thanh bình,
Ngậm mầu trước chốn minh-đình[3] ai hay.
Khi cùng mới tỏ lòng ngay,
Mỗi người một vẻ chép đầy sử xanh.


Thất tự ca
Bài ca « Tràng-hận » của Bạch-lạc-Thiên.
Nguyên văn (trích một đoạn)

Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc,
Ngự vũ đa niên cầu bất đắc.
Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành,
Dưỡng tại thâm cung nhân vị thức.
Thiên sinh lệ chất nan tự khí,
Nhất chiêu tuyển tại quân vương trắc.
Hồi đầu nhất tiếu bách mỵ sinh,
Lục cung phấn đại vô nhan sắc.

(Cổ văn)


Dịch theo lối song thất lục bát

Vua nhà Hán nhớ người sắc nước,
Năm lên ngôi ao ước những ngày.
Họ Dương có gái sinh thay!
Nuôi trong cung cấm ai hay phẩm bình.
Người nhan sắc trời sinh sao bỏ,
Một sớm mai gập gỡ quân-vương.
Miệng cười trăm vẻ nở nang,
Sáu cung son phấn kém đường điểm tô.

  1. Hạo nhiên là khí trung nghĩa.
  2. Hoàng lộ là đường lớn, tức là thiên hạ.
  3. Minh-đình là triều-đình lúc thịnh.