Trang:Viet Han van khao.pdf/2

Trang này cần phải được hiệu đính.

Một bài bình-phẩm :

« Quốc-văn Sơ-học Độc-bản » (1)

(Trích trong Học-báo của Nha Học-Chánh Đông-Dương số 1, ngày 1er Septembre 1927)

Sách « QUỐC-VĂN SƠ-HỌC ĐỘC-BẢN » do hai ông DƯƠNG-BÁ-TRẠC và NGUYỄN-ĐỨC-PHONG soạn và được Hội-đồng duyệt sách Bắc-kỳ thừa nhận làm sách giáo-khoa, là cuốn sách tập-đọc quốc-văn soạn cho học-sinh các lớp Trung-đẳng và Cao-đẳng các trường Sơ-học Kiêm-bị. Sách này gồm tất cả 95 bài trích ở các áng danh-văn cổ và kim, kể toàn-thể là một tập bài học thay đổi về văn-chương, luân-lý, lịch-sử, địa-dư và khoa-học thường-thức. Ngoài ra lại còn những bài dịch ở Pháp-văn ra Quốc-văn đúng và gọn.

Mỗi bài có kèm thêm một phần dàn bài, những câu chú-thích rất kỹ-lưỡng, những câu hỏi để giúp cho học-sinh dễ hiểu về bài tập-đọc, những bài tập miệng và tập viết để cho học-sinh tập nghĩ cho quen và thâu-thái lấy những ý-tưởng xác đáng về các danh từ và các điều nói ở trong bài. Thỉnh thoảng các tác-giả lại phụ thêm những bài luận quốc-văn.

Cuốn sách này đích là quyển sách thứ nhất về loại này, để dùng cho học-sinh hai lớp trên về bậc Sơ-học. Sách soạn theo một phương-pháp hợp-lý và rất vừa sức học-sinh. Quyển này bổ-khuyết cho bộ Quốc-văn giáo-khoa-thư do Nha Học-Chính Đông-Dương xuất-bản cho các trường Tiểu-học và đáng có một địa-vị quan-trọng ở các trường Sơ-học Pháp-việt.


(1) NAM-KÝ xuất-bản năm 1938 — Giá : 0$65.