Trang này đã được phê chuẩn.
— 15 —

VÃN VIẾT:

315 Trông đợi trở về thấy mặt,
Phỉ tấm lòng cha rất thương con,
Chúc cho cha sống như non,
Cháu dường tinh tú hãy còn thấy ông,
Người đời chẳng khác ngọn sông,
320 Khi qua thiềng thị, lúc vòng rừng non,
Rồi ra kẻ mất người còn,
Mất còn còn mất, quay tròn tròn quay.

HỰU VIẾT:

Đi một hồi bóng ác về tây,
Âu ta kiếp mau chơn lẹ gót.

LOẠN VIẾT:

325 Mau chơn lẹ gót chạy như bay,
Tới chỗ quê nhà khỏi chỗ nầy,
Ăn uống nghĩ ngơi vui phận trẻ,
Tỏ bày tự sự đặng cha hay.

JACOB VIẾT:

Nhờ ơn trên no ấm hằng ngày,
330 Cậy sức dưới an vui mọi bữa,
Đông tới lúa đà sẳn chứa,
Hạ sang giống vốn có trồng,
Đắp đổi thường xuân hạ thâu đông,
Chống chỏi đủ đông tây nam bắc.

HỰU VIẾT:

Mụ ôi! mấy đứa con nó đi lâu về, tôi bắt nhớ lắm mụ!
335 Con đi vắng mặt,
Cha bắt buồn lòng,
Benjamin tuổi hãy trẻ trong,
Còn Joseph ấy thì nhỏ dại. Từ sai nó đi cho tới nay,
Sao lòng hằng nghi ngại,
340 Dạ vẫn sầu bi,
Có khi nó mắc việc chi,
Nên khiến dạ thêm hồi hộp.