Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/94

Trang này cần phải được hiệu đính.
98
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

涼 回 竹 院 幽
Lương hồi trúc viện u
清 光 隨 處 有
Thanh quang tùy xứ hữu
何 必 上 南 樓
Hà tất thướng Nam-lâu

Lược dịch:

TRĂNG NÚI

Sau rừng khí sáng lên cao,
Long lanh gương bạc gác vào đỉnh non.
Bóng soi mát dịu tâm-hồn,
Lên lầu Nam, lọ phải còn tốn công[1].

V

山 寺

SƠN TỰ

一 簇 輝 金 碧
Nhất thốc huy kim bích
巖 腰 隱 夕 陽
Nham yêu ẩn tịch-dương
風 高 松 洶 浪
Phong cao tùng húng lãng
天 近 桂 飄 香
Thiên cận quế phiêu hương
洞 小 禽 聲 鬧
Đỗng tiểu cầm thanh náo
峯 斜 塔 影 長
Phong tà tháp ảnh trường
塵 間 名 利 客
Trần-gian danh-lợi khách


  1. Dữu Lương đời Tấn làm Đô-Đốc Kinh-châu thường lên lầu Nam thưởng nguyệt.