Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/93

Trang này cần phải được hiệu đính.
97
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

翻 花 紅 意 亂
Phiên hoa hồng ý loạn
捲 樹 綠 陰 驚
Quyển thụ lục âm kinh
僧 衲 含 涼 淺
Tăng nạp hàm lương thiển
鐘 樓 送 響 清
Chung lâu tống hưởng thanh
茫 茫 天 地 內
Mang mang thiên địa nội
非 爲 不 平 鳴
Phi vị bất bình-minh

Lược dịch:

GIÓ NÚI

Thâu đêm tiếng thổi ào-ào,
Hoa xơ-xác thắm, cây rào-rạt xanh.
Chuông lầu đưa tiếng thanh-thanh,
Không-gian nào phải bất-bình mà kêu.

IV

山 月

SƠN NGUYỆT

隱 隱 林 梢 迥
Ẩn-ẩn lâm sao quýnh
連 空 灝 氣 浮
Liên không hạo khí phù
啣 山 銀 鏡 缺
Hàm sơn ngân kính khuyết
隔 霧 玉 盤 收
Cách vụ ngọc bàn thu
影 落 松 關 靜
Ảnh lạc tùng quan tĩnh