Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/88

Trang này cần phải được hiệu đính.
92
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

身 却 來 杭 郡 參 禪
Thân khước lai Hàng-quận tham thuyền
五 陵 兒 抛 錦 纏 頭 追 隨 未 已
Ngũ Lăng nhi phao cẩm triền đầu, truy tùy vị dĩ
三 生 客 結 蓮 花 社 招 引 何 頻
Tam sinh khách kết Liên-hoa xã, chiêu dẫn hà tần
噫! 鐘 殘 茶 歇 無 餘 事
Y! chung tàn trà yết vô dư sự
好 向 山 房 一 打 眠
Hảo hướng sơn phòng nhất đả miên

Dịch:

Mảng nghe:
Phật vốn từ bi, gọi tên là Giác,
Người mà thanh-tĩnh, hóa giả thành chân
Muốn nên tông-chủ trong rừng thiền,
Hãy gắng tu-trì trong cõi phép.
Kính nghĩ am-chủ ở núi Phật-tích là Đào-thị:
Sổ ca-nhạc rút tên ra khỏi,
Cửa Phạm-vương[1] núp bóng tìm vào.
Miệng đào lưng liễu, uốn lưỡi vừa véo-von mấy khúc Dương-châu[2].
Nhật sáng mây lành, nghển đầu đã nương-tựa dưới trời Đâu-xuất[3]


  1. Cửa Phạm Vương là cửa Phật.
  2. Khoảng niên-hiệu Thiên-bảo đời Đường, các điệu nhạc đều lấy tên các đất ở ngoài biên-cương như Lương-châu, Cam-châu, Y-châu v.v.
  3. Sách Thiên-hạ dị-kỷ nói cảnh-giới nhà Phật ở một tầng trời gọi là trời Đâu-xuất, tầng trời ấy ở trên 33 tầng trời.