Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/87

Trang này cần phải được hiệu đính.
91
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

名 逃 樂 籍
Danh đào nhạc tịch
頂 禮 梵 王
Đính lễ Phạm vương
桃 口 柳 腰 掉 舌 際 纔 按 閱 梁 州 幾 曲
Đào khẩu liễu yêu, trạo thiệt tế tài án duyệt Lương-châu kỷ khúc.
慈 雲 慧 日 擡 頭 間 已 皈 依 兜 率 諸 天
Từ vân tuệ nhật, đài đầu gian dĩ quy y Đâu-xuất chư thiên.
裙 抛 湘 水 層 層
Quần phao Tương thủy tằng tằng
鬢 落 楚 雲 段 段
Mấn lạc Sở vân đoạn đoạn
夢 裡 無 端 觸 景 半 枕 遊 仙
Mộng lý vô đoan xúc cảnh, bán chẩm du tiên
風 前 何 處 撩 人 數 腔 短 笛
Phong tiền hà xứ liêu nhân, sổ xoang đoản địch
歌 院 不 如 增 院 靜
Ca viện bất như tăng viện tĩnh
衲 衣 絕 勝 舞 衣 涼
Nạp y tuyệt thắng vũ y lương
水 掬 曹 溪 猶 分 窺 鏡 影
Thủy cúc Tào-khê, do phân khuy kính ảnh
夜 宣 貝 葉 尚 作 繞 梁 聲
Dạ tuyên bối diệp, thượng tác nhiễu lương thanh
雖 云 禪 定 忘 機
Tuy vân thiền định vong cơ
叵 奈 狂 心 被 酒
Phả nại cuồng tâm bị tửu
足 不 向 潯 陽 送 客
Túc bất hướng Tầm-dương tống khách