Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/70

Trang này cần phải được hiệu đính.
74
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

冰 凝 奇 骨
Băng ngưng kỳ cất
露 滴 姸 芳
Lộ trích nghiên phương
雅 尚 天 然 之 質
Nhã thượng thiên nhiên chi chất
恥 爲 時 勢 之 粧
Sỉ vi thời thế chi trang
均 是 名 姝 第 一
Quân thị danh chu đệ nhất,
信 乎 絕 代 無 雙
Tín hồ tuyệt đại vô sang
閬 苑 英 華 厭 看 富 貴
Lãng uyển anh-hoa, yếm khan phú-quý,
糊 窗 燈 火 好 伴 清 光
Hồ song đăng hỏa, hiếu bạn thanh quang
盆 種 雙 頭 茉 莉
Bồn chưng song đầu mạt lỵ,
池 栖 交 頸 鴛 鴦
Trì thê giao cảnh uyên ương.
惟 願 久 沾 於 恩 海
Duy nguyện cửu triêm ư ân hải,
如 河 遽 返 於 僊 鄉
Như hà cự phản ư tiên hương!
冉 冉 穠 花 頓 改
Nhiễm nhiễm nùng hoa đốn cải
悠 悠 別 恨 空 將
Du du biệt hận không tương.
風 乘 我 我 乘 風 片 時 撩 亂
Phong thừa ngã, ngã thừa phong, phiến thời liêu loạn.
色 是 空 空 是 色 半 夜 凄 凉
Sắc thị không, không thị sắc, bán dạ thê lương