Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/63

Trang này cần phải được hiệu đính.
67
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

笙 歌 軟 度 小 蠻 腰
Sinh ca nhuyễn độ Tiểu-man yêu,
脂 粉 膩 勻 西 子 乳
Chi phấn nế quân Tây tử nhũ.
會 來 屈 指 未 周 星
Hội lai khuất chỉ vị chu tinh,
滿 目 山 河 旅 夢 驚
Mãn mục sơn-hà lữ mộng kinh.
淚 落 枌 鄉 魚 遞 信
Lệ lạc phần hương ngư đệ tín,
魂 消 梅 驛 馬 諳 程
Hồn tiêu mai dịch mã am trình.
長 亭 又 趕 車 聲 早
Trường-đình hựu sấn xa thanh tảo,
使 妾 長 憂 來 祖 道
Sử thiếp trường ưu lai tổ đạo.
西 垣 雨 暗 泣 黃 梅
Tây viên vũ ám khấp hoàng mai,
南 浦 波 寒 愁 綠 草
Nam phố ba hàn sầu lục thảo.
梅 黃 草 綠 暗 傷 神
Mai hoàng thảo lục ám thương thần,
妾 在 君 歸 影 暫 分
Thiếp tại quân quy ảnh tạm phân.
鄭 重 爲 君 歌 此 曲
Trịnh trọng vị quân ca thử khúc,
臨 歧 應 有 斷 腸 人
Lâm kỳ ưng hữu đoạn trường nhân.

Dịch:

    Đế thành nọ mé bên đông,
Mấy gian nhà cũ giữa vùng trại hoang.
    Phấn son ngày tháng điểm-trang,
Quạnh-hiu gác khói hiên sương lạnh-lùng.