Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/56

Trang này cần phải được hiệu đính.
60
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

kham nổi cho những tấm thân hoa mềm-yếu.

Sinh khuyên-lơn dịu-ngọt rồi cùng tắt đèn đi nằm. Lửa đượm hương nồng, ái-ân mười phần thỏa-nguyện. Trong lúc gối êm chăn ấm, sinh bảo hai nàng cùng làm thơ ngâm chơi. Nàng Liễu ngâm trước:

麝 塵 涼 汗 濕 羅 衣
Xạ trần, lang hãn thấp la y
翠 黛 輕 顰 八 字 眉
Thúy đại khinh tần bát tự my
報 道 東 風 寬 嚲 綠
Báo đạo đông-phong khoan đả lục
纖 腰 擺 亂 不 塍 吹
Tiêm yêu bãi loạn bất thăng xuy

Dịch:

    Màu hôi dâm dấp áo là,
Mây xanh như nét tà-tà như chau.
    Gió xuân xin nhẹ-nhàng nhau,
Thân non mềm chịu được đâu phũ-phàng.

Nàng Đào cũng tục ngâm:

天 高 禁 御 漏 聲 遲
Thiên cao cấm ngự lậu thanh trì,
燈 擁 銀 缸 出 絳 帷
Đăng ủng ngân giang xuất giáng duy.
分 付 才 郎 攀 折 去
Phân phó tài lang phan triết khứ,
新 紅 認 取 小 桃 枝
Tân hồng nhận thủ tiểu đào chi.

Dịch:

    Cung sâu thưa điểm giọt rồng,
Ngọn đèn soi tỏ trướng hồng lung-linh.
    Tài-lang mặc sức vin cành,
Đào non nhận lấy những nhành thắm-tươi.