Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/266

Trang này cần phải được hiệu đính.

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN VIÊT
SÁNG-LẬP NĂM 1937
Đã xuất-bản trên 350 thứ sách giá-trịSẮP CÓ BÁN

MÁI TÂY

(TÂY SƯƠNG KÝ)

Mộ trong 6 văn-phẩm hay nhất của nước Tàu

Bản dịch của NHƯỢNG TỐNG

Phụ cả lời phê-bình của THÁNH THÁN

..... «Mái Tây» chính là một tấn kịch vô hồi, diễn đi diễn lại trong đời người ta; một tấn kịch của mọi người, của mọi nhà, của mọi đời.

Ở phương Tây, kịch « Roméo và Juliette » còn sống mãi thì kịch « Mái Tây » ở phương Đông cũng còn chưa chết trong lòng người. Thật là một con thuyền đã cắm neo ngoài dòng thời-đại...

... Dầu muốn tiến theo ngả nào, người Việt Nam cũng không thể không biết đến những áng văn như «Mái Tây».

Đọc « Mái Tây », qua những lời phê-bình của Thánh Thán, bạn đọc còn có thể lĩnh-hội được các phép-tắc viết văn mà từ xưa đến nay chưa một nhà phê-bình nào nói đến.

Sách dày ngót 500 trang — trình-bày mỹ-thuậtNHÀ XUẤT-BẢN TÂN VIỆT
20. Đô-đốc Courbet (trên gác) — SAIGON

Giấy phép xuất-bản
số 242 Ty Xuất-bản
của bộ Thông-Tin
Nam Việt
TRUYỀN-KỲ MẠN-LỤC
Giá Nam Việt... 40 $ 00
Ngoài Nam Việt 43 $