Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/264

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
TRUYỀN-KỲ MẠN-LỤC

toàn-tập — bản dịch của
TRÚC KHÊ do nhà TÂN
VIỆT xuất-bản in tại nhà
in riêng của nhà xuất-bản
giấy phép số 242/T.X. B.
năm 1952 của bộ Thông-Tin Nam Việt