Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/262

Trang này cần phải được hiệu đính.
4. — CUNG OÁN NGÂM KHÚC
do cụ Tôn Thất Lương chú-thích
(Giá 13đ. 00 — Ngoài Nam Việt 14 đ. 00)
5.— LỤC VÂN TIÊN do Nguyễn Thanh Tâm chú-thích
sửa đúng theo bản P. J. B. Trương-vĩnh Ký phát-hành năm 1889
(Giá 20đ00 — ngoài Nam Việt 22đ00)
6. — TRUYỆN TRÊ CÓC
do cụ BÙI KỶ hiệu-đính
(Giá 6 đ. 00 — Ngoài Nam Việt 7 đ. 00)
7. — TRUYỆN TRINH THỬ
do cụ BÙI KỶ hiệu-đính
(Giá 8đ.00 — Ngoài Nam Việt 9đ.00)
8. — LỤC SÚC TRANH CÔNG
do cụ BÙI KỶ hiệu-đính
(Giá 5đ.00 — Ngoài Nam Việt 6đ.00)
9.— TRUYỆN PHAN TRẦN do cụ Thi Nham chú-thích
(Giá 12 $ 00 — Ngoài Nam Việt 13 $ 00)
10.— NGUYỄN CƯ TRINH VỚI SÃI VÃI do hai ông
Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Luật chú-thích và dẫn-giải
(Giá 20$00 — Ngoài Nam-Việt 22 $ 00)
11. — HOA ĐIỂU TRANH NĂNG
do cụ Bùi Kỷ hiệu-đính
(Giá 5đ00 — Ngoài Nam-Việt 6đ00)
12. — HẠNH THỤC CA (sách bổ quốc-sử)
do cụ TRẦN TRỌNG KIM phiên-dịch và chú-thích
(Giá 9 đ.00 — Ngoài Nam Việt 10 đ. 00)
Sẽ xuất-bản
BÍCH CÂU KỲ NGỘ
NHỊ ĐỘ MAI
QUAN ÂM THỊ KÍNH
KIM-THẠCH KỲ DUYÊN

VIỆT-NAM CHÍ-SĨ

1.— PHAN ĐÌNH-PHÙNG của Đào Trinh-Nhất

(hết — sắp tái-bản)

2.— NGUYỄN THÁI-HỌC của Nhượng-Tống
(Giá 18 $ 00 — Ngoài Nam Việt 20 $ 00)
4.— PHAN-CHÂU TRINH của Thế-Nguyên
(Giá 14 $ 00 — Ngoài Nam Việt 15 $ 00)
3.— PHAN BỘI-CHÂU của Thế-Nguyên

(hết — sắp tái-bản)

5. — PHAN THANH GIẢN của Nam xuân Thọ
(Giá 16$00 — Ngoài Nam Việt 18đ00)
6. — HUỲNH THÚC-KHÁNG của Thế-Nguyên

(hết — sắp tái-bản)