Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/261

Trang này cần phải được hiệu đính.

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN VIỆT
SÁNG-LẬP NĂM 1937
đã xuất-bản trên 350 thứ sách giá-trị
20 — Đô-đốc Courbet (trên gác) — SAIGONHiện còn những thứ mới

SÁCH GIÁO-KHOA

A. — LOẠI BIÊN-KHẢO VÀ PHIÊN-DỊCH

1.— VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC của Trần trọng Kim
(Trọn bộ 100 $ 00 — Ngoài Nam Việt 110 $ 00)
2.— VIỆT-NAM VĂN-PHẠM của ba ông:
Phạm duy Khiêm Bùi-kỷ và Trần trọng Kim
(Giá 32 đ 00 — Ngoài Nam-Việt 34 đ 00)
3.— QUỐC-VĂN CỤ-THỂ của Ưu-Thiên Bùi Kỷ
(Giá 23 $ 00 — Ngoài Nam Việt 26 $ 00)
4.— VIỆT THI của Trần trọng Kim
(Giá 18 $ 00 — Ngoài Nam Việt 20 $ 00)
5.— ĐƯỜNG THI của Trần trọng Kim
(Giá 55 $ 00 — Ngoài Nam Việt 60 $ 00)
6.— TIỂU-HỌC VIỆT NAM VĂN-PHẠM

của Trần trọng Kim, Bùi-Kỷ, Nguyễn quang Oánh
(Giá 20 đ 00 — Ngoài Nam Việt 22 đ 00)

7.— SƠ HỌC LUÂN-LÝ của Trần trọng Kim
(Giá 23đ.00 — Ngoài Nam Việt 26đ.00)
Sẽ xuất-bản
VIỆT NAM THI VĂN GIẢNG-LUẬN

Soạn đúng theo chương-trình các lớp Đệ-tam: sinh-ngữ
cổ-điển và khoa-học A. B.

của HÀ NHƯ CHÍ (giáo-sư trường Trung-học
Khải-Định — Huế)

B. LOẠI CỔ VĂN CHÚ-THÍCH

1.— TRUYỆN THÚY-KIỀU của Nguyễn-Du
do Bùi Kỷ và Trần trọng Kim hiệu-khảo và chú-thích
(Giá 28 $ 00 — Ngoài Nam Việt 32 $ 00)
2.— TRUYỆN HOA TIÊN do cụ Tôn Thất Lương chú-thích
(Giá 42$00 Ngoài Nam Việt 45$00)
3.— CHINH PHỤ NGÂM do cụ Tôn Thất Lương chú-thích

(Đang in lại lần thứ hai)