Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/251

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHUYỆN TƯỚNG DẠ-XOA


K kỳ-sĩ ở hạt Quốc-oai, họ Văn tên là Dĩ-Thành tính-tình hào-hiệp, không chịu để ma quỷ mê-hoặc. Phàm những hoa yêu nguyệt quái, và dâm thần lệ quỷ không được liệt vào tự điển, chàng đều coi thường không sợ-hãi gì. Cuối đời Trùng-quang nhà Trần, người chết-chóc nhiều, những oan-hồn không chỗ tựa-nương, thường họp lại thành từng đàn lũ, hoặc gõ cửa hàng cơm để kiếm miếng ăn, hoặc đón cô gái chơi để kết duyên tạm, ai va chạm thì bệnh nguy-khốn, ai cầu cúng thì thầy hết phép hay, hoành-hành ở đồng nội không biết kiêng-sợ gì cả. Dĩ-Thành nhân lúc say rượu, cưỡi ngựa đi ra, bọn ma quỷ sợ-hãi, đều tan chạy cả. Chàng kíp gọi bảo rằng:

— Các ngươi đều là những kẻ tráng-sĩ, không may mắc nạn. Ta nay đến thăm, muốn đem đều lợi hại nói chuyện, xin đừng lảng tránh như vậy.

Ma quỷ lại dần-dần họp lại, mời chàng lên ngồi phía trên. Dĩ-Thành hiểu-bảo rằng:

— Lũ ngươi cứ thích làm cho người ta phải tai-nạn, làm cho người ta phải chết-chóc, chẳng hay cốt để làm gì?

Chúng nói:

— Chúng tôi muốn để thêm quân.

— Các ngươi muốn cho thêm quân nhưng tổn-hại người sống thì sao! Quân thêm thì ăn uống phải thiếu người bớt thì cung-cấp phải thua, lợi gì cho các