Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/241

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
245
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Dịch:

Hơi may hiu-hắt bàu không,
Tinh sương thấp-thoáng cánh hồng xa bay
Sen tàn giếng hãy thơm lây,
Ba canh gió thổi lạnh đầy sông Ngô.
Bên lan đóm lượn ra vô,
Phong-phanh áo mỏng hơi lùa căm-căm
Tiếng tiêu đã dứt, âm-thầm,
Đài Dao đâu tá khôn nhằm dấu loan.

Bức thứ tư, đông từ

寶 爐 撥 火 銀 瓶 小
Bảo lô bát hỏa ngân bình tiểu
一 杯 羅 浮 破 清 曉
Nhất bôi la phù phá thanh hiểu
雪 將 冷 意 透 疎 簷
Tuyết tương lãnh ý thấu sơ liêm
風 遞 輕 冰 落 寒 沼
Phong đệ khinh băng lạc hàn chiểu
美 人 金 帳 掩 流 蘇
Mỹ-nhân kim trướng yểm lưu tô
紙 護 雲 窗 片 片 糊
Chỉ hộ vân song phiến-phiến hồ
暗 裏 挽 回 春 世 界
Ám lý vãn hồi xuân thế giới
一 株 芳 信 小 山 孤
Nhất tru phương tín tiểu sơn cô

Dịch:

Lò hương nhóm ngọn lửa hồng
La-phù[1] một chén ấm lòng ban mai


  1. Rượu La-phù.