Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/240

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
244
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

却 怪 捲 簾 人 喚 起
Khước quái quyển liêm nhân hoán khởi
香 魂 終 不 到 遼 西
Hương hồn chung bất-đáo Liêu-tây

Dịch:

Gió rung hoa lựu tơi-bời,
Trên đầu tha-thướt dáng người mỹ-nhân.
Oanh vàng ủ-rũ thương xuân,
Một đôi én tía họa vần trong cây.
Dừng kim rủ thấp đôi mày,
Nương song hồn mộng xa bay cuối trời.
Cuộn rèm nheo-nhéo kìa ai,
Cho hồn chẳng tới cõi ngoài Liêu-tây.

Bài thứ ba, thu từ

清 商 浮 空 澄 霽 景
Thanh thương phù không trừng tễ cảnh
霜 信 遙 將 鴈 影
Sương tín dao tương cô nhạn ảnh
十 丈 蓮 殘 玉 井 香
Thập trượng liên tàn ngọc tỉnh hương
三 更 風 落 吳 江 冷
Tam canh phong lạc ngô giang lãnh
飛 螢 夜 度 碧 闌 干
Phi huỳnh dạ độ bích lan-can
衣 薄 難 禁 剪 剪 寒
Y bạc nan câm tiễn tiễn hàn
聲 斷 洞 簫 凝 立 久
Thanh đoạn đỗng tiêu ngưng lập cửu
瑤 臺 何 處 覓 驂 鸞
Dao đài hà xứ mịch tham loan.