Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/234

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
238
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

寄 隻 身 於 萬 死
Ký chích thân ư vạn tử
度 一 日 如 三 秋
Độ nhất nhật như tam thu
涉 水 踰 山
Thiệp thủy du sơn
備 艱 嘗 險
Bị gian thường hiểm
將 隨 緣 而 苟 合 則 狼 子 難 馴
Tương tùy duyên nhi cẩu hợp, tắc lang tử nan tuần
欲 出 塞 以 遙 征 則 狐 丘 易 感
Dục xuất tái dĩ dao chinh, tắc hồ khâu dị cảm
是 以 不 貪 生 活
Thị dĩ bất tham sinh hoạt
不 怕 拘 囚
Bất phạ câu tù
冷 落 燈 前 魂 隨 戰 鼓
Lãnh lạc đăng tiền hồn tùy chiến cổ
蒼 黄 客 裡 命 寄 羅 巾
Thương hoàng khách lý mệnh ký la cân
今 則 靈 性 雖 存
Kim tắc linh tính tuy tồn
殘 骸 非 舊
Tàn hài phi cựu
愧 良 人 之 遠 訪
Quý lương nhân chi viễn phóng
撫 往 事 以 長 嗟
Phủ vãng sự dĩ trường ta
敢 述 幽 懷
Cảm thuật u hoài
幸 垂 知 悉
Hạnh thùy tri tất