Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/233

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
237
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

緣 未 諧 於 錦 帳
Duyên vị hài ư cẩm trướng
分 已 薄 於 春 冰
Phận dĩ bạc ư xuân băng
時 與 志 而 俱 違
Thời dữ chí nhi câu vi
妾 辭 君 而 遠 逝
Thiếp từ quân nhi viễn thệ
朱 樓 有 恨 幾 對 斜 暉
Chu lâu hữu hận, kỷ đối tà huy
青 鳥 無 媒 誰 相 來 信
Thanh điểu vô môi, thùy tương-lai tín?
帳 容 光 之 减 舊
Trướng dong quang chi giảm cựu
度 歲 月 以 偷 生
Độ tuế nguyệt dĩ thâu sinh
誰 料 赤 嘴 歌 殘
Thùy liệu xích trủy ca tàn
紅 顏 禍 起
Hồng nhan họa khởi
燕 兵 胡 騎 莫 遏 侵 陵
Yên binh Hồ kỵ mạc át xâm lăng
禁 柳 宮 花 幾 愁 攀 折
Cầm liễu cung hoa, kỷ sầu phan chiết
帳 殘 軀 之 多 誤
Trướng tàn khu chi đa ngộ
嗟 厄 運 之 重 遭
Ta ách vận chi trùng tao
始 不 能 全 節 以 從 夫
Thủy bất năng toàn tiết dĩ tòng phu
終 又 忍 甘 心 而 降 虜
Chung hựu nhẫn cam tâm nhi hàng lỗ