Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/225

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
229
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

沿 河 之 億 萬 生 靈 誰 無 切 齒
Duyên hà chi ức vạn sinh linh thùy vô thiết sỉ.
據 郡 之 四 方 豪 傑 咸 有 戰 心
Cứ quận chi tứ phương hào-kiệt, hàm hữu chiến tâm.
必 須 撥 亂 宏 材
Tất tu bát loạn hoành tài
方 建 扶 顛 偉 績
Phương kiến phù điên vĩ tích
今 大 王 憤 陳 家 之 不 造
Kim đại-vương phẫn Trần gia chi bất tạo,
奮 夏 旅 以 圖 回
Phấn Hạ lữ dĩ đồ hồi
持 二 千 不 滿 之 兵
Trì nhị thiên bất mãn chi binh
當 五 道 莫 强 之 寇
Đương ngũ đạo mạc cường chi khấu
雷 轟 電 掣 從 天 之 勢 方 張
Lôi oanh điện xiết, tòng thiên chi thế phương trương
霧 朗 雲 清 復 土 之 功 可 必
Vụ lãng vân thanh, phục thổ chi công khả tất
方 望 還 都 而 陟 迹
Phương vọng hoàn đô nhi trắc tích,
如 何 遇 敵 以 班 師
Như hà ngộ địch dĩ ban sư
固 宜 招 鄧 悉 於 演 州
Cố nghi chiêu Đặng Tất ư Diễn-châu
留 肇 基 於 謨 渡
Lưu Triệu Cơ ư Mô-độ
海 道 犀 舟 勁 掉 直 抵 平 灘
Hải đạo tê chu kính trạo, trực để Bình-than.