Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/224

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
228
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Giản-địnhn ổi quân lên ở châu Trường-an, nhưng vì ít binh không địch nổi với số nhiều của quân giặc. Sinh muốn nhờ thế quân của vua, đánh úp mà cướp lại Lệ-nương, bèn đến trước ngựa dâng một bài sách, đại-lược rằng:

臣 聞 拯 渙 成 功 固 因 興 運
Thần văn: Chửng hoán thành công, cố nhân hưng vận.
禦 戎 得 策 實 本 廟 謨
Ngữ nhung đắc sách, thực bản miếu mô
故 攻 人 必 審 於 致 人
Cố công nhân tất thẩm ư trí nhân,
而 破 敵 當 明 乎 料 敵
Nhi phá địch đương minh hồ liệu địch
昨 者 胡 朝 失 御
Tạc giả Hồ triều thất ngự
吳 子 生 心
Ngô tử sinh tâm
韓 觀 乘 狐 托 之 威 蝸 爭 遠 繳
Hàn Quán thừa hồ thác chi uy, oa tranh viễn khiếu.
沐 晟 逞 䲭 張 之 惡 蜂 螫 郊 畿
Mộc Thạnh sính chi trương chi ác, phong thích giao kỳ.
致 令 百 餘 年 安 樂 之 區
Trí linh bách dư niên an lạc chi khu
轉 作 數 十 合 紛 拏 之 地
Chuyển tác sổ thập hợp phân nô chi địa
析 骸 供 爨
Tích hài cung thoán
粉 骨 爲 粮
Phấn cốt vi hương