Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/220

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
224
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Niên-hiệu Kiến-tân năm Kỷ-mão (1399) đời Trần, xảy ra cái vạ Trần Khát-Châu[1], Lệ-nương bị bắt vào trong cung, Phật-sinh rất là thất vọng. Gặp đêm trừ-tịch, gần hết canh năm, sinh còn đương nằm ngủ, chợt nghe có tiếng ấm ới. Sinh vùng-dậy đẩy cửa ra xem, thấy có hơn trăm chiếc kiệu hoa rậm-rịch đi qua, và có một bức thư bằng lụa cài vào ngưỡng cửa, trong thư chính là bút tích của Lệ-nương đã viết. Thư rằng:

妾 聞 有 陰 陽 天 道 以 之 而 備
Thiếp văn, thiên hữu âm-dương, thiên đạo dĩ chi nhi bị,
人 有 夫 婦 人 道 以 之 而 成
Nhân hữu phu phụ, nhân đạo dĩ chi nhi thành.
嗟 我 何 脩
Ta ngã hà tu?
與 君 不 偶
Dữ quân bất ngẫu
昔 時 心 事 久 已 相 關
Tích thời tâm sự, cửu dĩ tương quan,
今 日 仳 離 翻 成 永 感
Kim nhật ty ly, phiên thành vĩnh cảm
竟 落 樓 前 之 影
Cánh lạc lâu tiền chi ảnh
長 緘 院 裡 之 春
Trường giam viện lý chi xuân.
每 怕 鏡 舞 離 鸞
Mỗi phạ kính vũ ly hoan
琴 操 別 鶴
Cầm thao biệt hạc


  1. Trần Khát Chân mưu giết Hồ Quý-Ly không thành bị Quý-Ly giết và bắt-bớ đến cả thân-tộc.