Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/213

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
217
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

萌 心 處 妖 精 厲 鬼
Manh tâm xứ yêu tinh lệ quỷ
視 文 學 寔 同 枘 鑿
Thị văn học thực đồng nhuế tạc
重 貨 財 殆 若 丘 山
Trọng hóa tài đãi nhược khâu sơn
占 人 田 類 漢 紅 陽
Chiếm nhân điền loại Hán Hồng Dương
縦 虐 殺 邁 隋 楊 素
Túng ngược sát mại Tùy Dương Tố
人 扇 禍 較 豺 狼 猛 獸 有 加
Tường nhân phiến họa, hiệu sài lang mãnh thú hữu gia.
縦 欲 窮 奢 雖 溪 壑 丘 山 不 足
Túng dục cùng xa, tuy khê hác khâu sơn bất túc.
畢 竟 貪 心 所 使
Tất cánh tham tâm sở sử
真 是 奸 人 之 雄
Chân thị gian nhân chi hùng
盍 寘 嚴 條
Hạp chí nghiêm điều
用 懲 來 者
Dụng trừng lai giả

Dịch nghĩa:

Kính nghe:
Trời đất gây-dựng, chia ra hình âm đục dương trong.
Dân vật bẩm-sinh, khác ở chỗ duyên lành nghiệp dữ.
Biết bao sự-trạng
Khôn xiết kể bày.