Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/212

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
216
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

顧 此 理 本 來 顯 著
Cố thử lý bản lai hiển trứ
奈 夫 人 一 是 頑 愚
Nại phù nhất thị ngoan ngu.
競 起 怒 嗔
Cạnh khởi nộ sân
妄 生 物 我
Vọng sinh vật ngã
堙 河 落 井 汨 汨 河 深
Nhân hà lạc tỉnh, mịch mịch hà thâm
則 塹 填 坑 滔 滔 皆 是
Tắc tạm điền khanh, thao thao giai thị
幽 沉 至 此
U trầm chí thử
隕 越 堪 憐
Vẫn việt kham linh
此 九 天 垂 拔 度 之 科,將 警 迷 而 覺 暗
Thử cửu thiên thùy bạt độ chi khoa, tương cảnh mê nhi giác ám.
十 地 具 輪 迴 之 獄,欲 戒 往 而 懲 來
Thập địa cụ luân-hồi chi ngục, dục giới vãng nhi trừng lai.
過 而 弗 悛
Quá nhi phất thuận
刑 之 必 至
Hình chi tất chí
今 李 某 虫 沙 之 質
Kim Lý mỗ trùng sa chi chất
蟻 虱 之 驅
Nghĩ sắt chi khu
締 交 時 覆 雨 翻 雲
Đế giao thời phú vũ phiên vân