Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/195

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
199
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

không chính, cho nên giống yêu-quái ở trong loài vật mới có thể đùa-cợt như vậy. Chứ nếu chính-trực như Ngụy Nguyên-Trung[1], trung như Trương Mậu-Tiên[2] thì chúng đã nghe giảng, giữ lửa không rồi, đâu còn dám tranh-biện gì nữa. Chao ôi! nước sông Thương-lương, trong thì để rửa mũ, đục thì để rửa chân, đều do tự mình cả đó thôi.


  1. Ngụy Nguyên-Trung là người thẳng-thắn, thủa nhỏ nhà nghèo, chỉ nuôi một đứa ở gái. Một hôm đứa ở đương thổi cơm, bỏ chạy đi múc nước, về thấy một con vượn già đẩy bếp giữ lửa hộ. Con tinh vượn quý trọng Ngụy Nguyên-Trung như vậy.
  2. Tức Trương Hoa. Chuyện nghe giảng đã chua ở trên này.