Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/176

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
180
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

自 喜 針 芥 之 有 緣
Tự hỷ châm giới chi hữu duyên
深 慶 藤 蘿 之 得 托
Thâm khánh đằng la chi đắc thác
天 台 客 逢 客 未 盡 深 歡
Thiên-thai khách phùng khách, vị tận thâm hoan
章 臺 人 送 人 載 將 離 恨
Chương-đài nhân tống nhân, tái tương ly hận
佳 偶 翻 成 怨 偶
Giai-ngẫu phiên thành oán ngẫu
好 緣 轉 作 惡 緣
Hảo duyên chuyển tác ác duyên
恥 忍 棲 鴉
Sỉ nhẫn thê nha
懼 頻 打 鴨
Cụ tần đả áp
出 入 起 居 之 際 未 免 從 權
Xuất nhập khởi cư chi tế, vị miễn tòng quyền
別 離 契 闊 之 懷 不 勝 感 舊
Biệt ly khế khoát chi hoài, bất thăng cảm cựu
惟 餘 翠 蛾 倦 掃
Duy dư thúy nga quyện tảo
綠 鬢 慵 梳
Lục mấn dung sơ
粉 壁 燈 殘 傷 春 腸 斷
Phấn bích đăng tàn, thương xuân trường đoạn
香 奩 繡 倦 別 淚 痕 多
Hương liêm tú quyện, biệt lệ ngân đa
昨 承 寄 雁 之 書
Tạc thừa ký nhạn chi thư
倍 切 離 鸞 之 想
Bội thiết ly loan chi tưởng