Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/173

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
177
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

長 天 霜 雁 之 征 離
Trường thiên sương nhạn chi chinh ly
寂 宵 風 笛 之 唱 晩
Tịch tiêu phong địch chi xướng vãn
遂 乃 含 情 不 語
Toại nãi hàm tình bất ngữ
掩 卷 長 吁
Yểm quyển trường hu
對 景 關 懷
Đối cảnh quan hoài
不 能 已 已
Bất năng dĩ dĩ
噫 許 虞 候 之 不 作
Y Hứa Ngu hầu chi bất tác
崐 崙 奴 之 已 非
Côn lôn nô chi dĩ phi
應 無 反 壁 之 期
Ưng vô phản bích chi kỳ
空 負 尋 芳 之 約
Không phụ tầm phương chi ước
爰 憑 寸 楮
Viên bằng thốn chử
用 寫 哀 篇
Dụng tả ai thiên

Dịch:

Kiện qua dưới liễu hôm nào,
Vội-vàng chẳng kịp đưa trao một lời,
Trông ai nước mắt thầm rơi,
Tấc gang bỗng cách đôi nơi mịt-mùng.
Cửa hầu sâu thẳm nghìn trùng,
Sớm hôm khách những riêng lòng ngẩn-ngơ,
Tình xưa kể đến bao giờ,
Cảm sầu mọi mối như tơ rối bời.