Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/167

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
171
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Lương Trạng-nguyên[1] đời Lê. Ước sao có hàng trăm ông Hàn Xương-Lê[2] ra đời, xúm lại mà đánh, đốt hết sách và chiếm hết nhà mới có thể được.


  1. Ông Lương Thế-Vinh rất sùng đạo Phật.
  2. Ông Hàn-Dũ đời Đường rất ghét đạo Phật, có bài biểu Phật-cốt công-kích đạo Phật dữ lắm.