Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/152

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
156
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Bài ca thích cờ

吾 何 愛?愛 惟 棋
Ngô hà ái? ái duy kỳ,
愛 爲 風 雲 變 態 奇
Ái vị phong vân biến thái kỳ.
劣 處 類 龍 蛇 失 勢
Liệt xứ loại long xà thất thế,
勝 邊 如 熊 虎 揚
Thắng biên như hùng hổ dương uy.
車 雙 馳 馬 雙 飛
Xa song trì, mã song phi
渡 河 一 卒 靠 重 圍
Độ hà nhất tốt kháo trùng vi
北 南 相 界 形 勢 相 依
Bắc nam tương giới, hình thế tương y
方 園 動 靜 妙 算 無 遺
Phương viên động tĩnh, diệu toán vô di
春 寂 寂 乍 敲 殘 夢
Xuân tịch tịch xạ khao tàn mộng
手 搖 搖 櫳 磅 院 泥
Thủ dao dao lung toái hương nê,
獨 樂 園 中 賓 朋 初 定 候
Độc lạc viên trung, tân bằng sơ định hậu,
黄 州 樓 曉 酩 酊 半 醒 時
Hoàng châu lâu hiểu, mính đính bán tinh thì.
晝 永 天 留 客 久
Chú vĩnh thiên lưu khách cửu,
庵 高 子 落 聲 遲
Am cao tử lạc thanh trì
院 教 慵 妾 掃
Viện giao dung thiếp tảo
簾 許 小 童 窺
Liêm hứa tiểu-đồng khuy