Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/151

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
155
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Lều tranh một túp xinh thay,
Nam-dương nọ kẻ tháng ngày thảnh-thơi[1].
Quán Vân uể-oải nằm dài,
Non sông coi nhỏ kìa ai Tống triều[2]
Lầu tây song bắc tiêu diêu
Khi mai quán rượu, lúc chiều hiên thơ.
Sông Tương người đẹp trong mơ[3],
Châu Hoàng bóng hạc vật-vờ cao bay[4]
Có khi ngủ tít làng say,
Đất giường, cỏ đệm, hoa vây làm màn.
Uyên-minh ngủ dưới trăng tàn[5]
Liêm-khê gối chợp tiếng ran quyên gào[6]
Chê khen ai bảo thế nào:
Đồ lười biếng, bậc thanh cao, mặc lòng.


  1. Ông Gia-cát Lượng trước khi ra giúp ông Lưu Bị, nằm ngủ khểnh trong túp lều tranh ở đất Nam-dương.
  2. Trỏ vào ông Trần-Đoàn, một bậc cao-sĩ đới Tống, mấy lần vua vời đều từ chối không ra. Trước ở tịnh cốc và luyện khí hơn hai mươi năm tại núi Vũ-dương, sau dời đến quán Vân-đài ở núi Họa.
  3. Xưa có người bắt được cái gối, đêm nào nằm cũng mơ thấy cùng một mỹ-nhân đi chơi trên sông Tương.
  4. Đời Tống, ông Tô Đông-Pha khi bị trích xuống Hoàng-châu (làm quan có lỗi phải đổi đến chỗ xa xôi hay rừng thiêng nước độc, gọi là bị trích), mùa thu cùng bạn đi chơi thuyền trên sông Xích-bích, thấy một con hạc bay qua trên thuyền, rồi đêm ngủ trong thuyền chiêm-bao gặp một đạo sĩ mặc tấm áo lông.
  5. Uyên-minh tức là ông Đào-Tiềm đời Tấn, từ quan về ẩn, nằm ngủ ở dưới cửa sổ đằng bắc, tự coi mình là người đời Hy-Hoàng.
  6. Ông Chu-Liêm-Khê đời Tống có một cái gối, hễ nằm vào ngủ thì nghe thấy tiếng quốc kêu nhân gọi là cái « gối quốc kêu »