Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/149

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
153
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Bài ca thích ngủ

吾 何 愛?愛 惟 眠
Ngô hà ái? ái duy miên,
愛 爲 安 舒 性 適 然
Ái vị an thư tính thích nhiên
淺 墨 帳 添 新 富 貴
Thiển mặc trướng thiêm tân phú quý
矮 藤 牀 結 舊 因 緣
Ủy đằng sàng kết cựu nhân-duyên
梅 之 軒 竹 之 園
Mai chi hiên trúc chi viên
幽 居 趣 味 有 林 泉
U cư thú vị hữu lâm tuyền.
青 奴 擁 後
Thanh nô ủng hậu
紅 友 羅 前
Hồng hữu la tiền
媒 引 黑 甜 勝
Môi dẫn hắc điềm thắng,
景 涼 思 輕 便
Cảnh lương tứ khinh biền
雙 掩 耳 紅 塵 世 上
Song yểm nhĩ hồng trần thế thượng,
小 曲 肱 白 屋 雲 邊
Tiểu khúc quăng bạch ốc vân biên
寄 傲 草 廬 南 陽 閑 日 月
Kỳ ngạo thảo lư, Nam dương nhàn nhật-nguyệt
欠 伸 雲 觀 趙 宋 窄 山 川
Khiếm thân Vân-quán, Triệu-Tống trích sơn xuyên
北 牕 吟 魂 易 觸
Bắc song ngâm hồn dị súc,
西 堂 春 夢 常 圓
Tây đường xuân mộng thường viên