Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/134

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
138
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

cho những người ăn-ở trung-hậu với thầy, lại có thể làm răn cho những người ăn-ở bạc-bẽo với thầy, có quan-hệ đến luân-thường của người ta lớn lắm. Đến như việc lên chơi Thiên-tào, có hay không có, hà tất phải gạn-gùng đến nơi đến chốn làm gì!