Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/11

Trang này cần phải được hiệu đính.

CÂU CHUYỆN Ở ĐỀN HẠNG-VƯƠNG

Quan Thừa-chỉ Hồ Tôn-Thốc là người hay thơ, lại giỏi lối mỉa-mai giễu-cợt. Khoảng cuối đời Trần, phụng mệnh sang sứ Tàu, nhân đi qua đền Hạng-vương có đề thơ rằng:

百 二 山 河 起 戰 烽
Bách-nhị sơn-hà khởi chiến-phong,
攜 將 子 弟 入 關 中
Huề-tương tử-đệ nhập Quan-trung.
煙 消 函 谷 珠 宮 冷
Yên tiêu Hàm-cốc châu cung lãnh,
雪 散 鴻 門 玉 斗 空
Tuyết tán Hồng-môn ngọc đẩu không.
一 敗 有 天 忘 澤 左
Nhất bại hữu thiên vong Trạch-tả,
重 來 無 地 到 江 東
Trùng-lai vô địa đáo Giang-đông.
經 營 五 載 成 何 事
Kinh-doanh ngũ tải thành hà sự?
銷 得 區 區 葬 魯 公
Tiêu đắc khu-khu táng Lỗ-công.