Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/1

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

TRUYỆN CỔ VIỆT NAMNGUYỄN DỮ


TRUYỀN - KỲ

MẠN - LỤC

Bản dịch của TRÚC KHÊ

NGÔ VĂN TRIỆNTỦ SÁCH DỊCH

TÂN VIỆT