Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/67

Trang này không cần phải hiệu đính.
72
TÔN TỬ BINH PHÁP
 

thể đánh thắng được. Không có những cái ấy là có thể thắng.

Đỗ Mục rằng: Quân địch có cái hình để cho mình đánh thắng được thì nên ra mà đánh.

Trương Dự rằng: Biết họ có cái lý để cho mình thắng, thì đánh vào lòng họ mà chiếm lấy.


Giữ thì không đủ, đánh thì có thừa.

Tào Công rằng: Ta sở dĩ giữ là vì sức không đủ, sở dĩ đánh là vì sức thứa,

Mai Nghiêu-Thần rằng: Giữ thì biết sức không đủ, đánh thì biết sức có thừa.

Trương Dự rằng: Ta sở dĩ giữ, vì cái đạo thủ thắng có bề không đủ, cho nên hãy đợi; ta sở dĩ đánh, vì cái sự thắng địch có phần hữu dư, cho nên ra đánh. Nói phi trăm phần thắng cả thì không chiến, muôn phần vẹn cả thì không đấu vậy. Người sau bảo không đủ là yếu, có thừa là mạnh là không phải.


Người giỏi giữ thì giấu ở dưới chín lần đất, người giỏi đánh thì động ở trên chín lần trời, cho nên có thể tự giữ mà toàn thắng.

Đỗ Mục rằng: Giữ thì vùi tăm diệt tích, kín tựa quỷ thần, như ở dưới đất, không ai biết đâu mà dò thấy, đánh thì lanh chân lớn tiếng, mau dường sấm sét, như hiện trên trời, không ai biết đâu mà phòng bị. Chín là cái số cùng cực cao sâu.

Mai Nghiêu-Thần rằng: Chín lần đất nói sâu không thể biết, chín lần trời nói cao không thể lường, bởi phòng giữ kín mà đánh chác mau vậy.


Thấy thắng không hơn sự biết của mọi người, không phải người giỏi ở trong những người giỏi.