Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/66

Trang này không cần phải hiệu đính.
THIÊN HÌNH
71
 

Trương Dự rằng: Nếu cái hình mạnh yếu của họ không tỏ ra ngoài thì ta cũng chẳng thể nhất định sẽ thắng được họ.


Cho nên nói rằng: Thắng có thể biết.

Tào Công rằng: Thấy cái hình nó rõ ra.

Đỗ Mục rằng: Biết là biết cái sức của mình có thể thắng được bên địch.


Mà không có thể làm.

Tào Công rằng: Vì kẻ địch đã có phòng bị.

Đỗ Mục rằng: Nói ta không thể khiến kẻ địch trống trải, trễ nải để giúp cho sự thắng của mình.

Họ Hà rằng: Cái thắng có thể biết là ở về ta, vì ta có phòng bị, cái thắng không thể làm là ở bên địch, vì địch không có hình.


Không thể thắng được thì giữ.

Đỗ Mục rằng: Nói chưa thấy bên địch có cái hình để mình có thể thắng được thì mình tàng hình làm ra bộ không thể đánh thắng để chỉ tự phòng giữ mà thôi.

Họ Hà rằng: Chưa thấy cái hình thế hư thực của bên địch để mình có thể thắng được thì nên bền giữ.


Có thể đánh được thì đánh.

Lý Thuyên rằng: Người giỏi dùng binh giữ thì cao lũy bền vách, đánh thành thì sắm giá cao, thang dài, núi đất, đường hầm, bày trận thì bên tả sông đầm, bên hữu gò đống, dựa vào phía trơ, hướng về phía trống, dõi theo chỗ ngờ, công kích chỗ hở, biết phân biệt năm lệnh để tiết chế quân sĩ, ỷ giốc thế bày, đầu đuôi ứng tiếp. Như thế là cái hình mình không