Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/42

Trang này đã được phê chuẩn.
48
TÔN NGÔ


Lành quân là hạng trên, vỡ quân là hạng kém.

Tào-Công, Đỗ-Mục rằng: sách Tư-mã-pháp nói: 1 vạn 2 nghìn 5 trăm người là một quân.

Họ Hà rằng: chiêu hàng được những thành ấp, khiến cho không vỡ quân của ta.


Lành lữ là hạng trên, vỡ lữ là hạng kém.

Tào-Công rằng: 5 trăm người là một lữ.


Lành tốt là hạng trên, vỡ tốt là hạng kém.

Tào-Công rằng: dưới một lữ đến 1 trăm người là một tốt.

Đỗ-Hựu rằng: dưới một hiệu đến 1 trăm người là một tốt.

Lý-Thuyên rằng: trăm người trở lên là một tốt.


Lành ngũ là hạng trên, vỡ ngũ là hạng kém.

Tào-Công rằng: dưới trăm người xuống đến 5 người là một ngũ.

Lý-Thuyên rằng: trăm người trở xuống là ngũ.

Đỗ-Mục rằng: 5 người là ngũ.

Vương-Tích rằng: nước, quân, tốt, ngũ, không cứ nhớn nhỏ, hễ giữ được lành thì uy đức đứng vào bậc hơn, để cho vỡ thì uy đức đứng vào bậc kém.

Họ Hà rằng: từ quân đến ngũ đều theo thứ tự trên dưới mà nói, khuyên nên dùng kế sách mà lấy là hay hơn nhất, chẳng những một quân, đến một ngũ cũng nên giữ toàn.

Trương Dự rằng: phép nhà Chu cứ 12.500 người là một quân, 500 người là một lữ, 100 người là một tốt, 5 người là một ngũ. Từ quân đến ngũ, đều lấy không đánh mà thắng được là hơn.