Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/39

Trang này đã được phê chuẩn.
44
TÔN NHÔ


Rồi thay đổi cờ xí.

Tào-công rằng: khiến cho cùng mầu cờ với mình.

Trương Dự rằng: biến màu sắc của quân mình, khiến cho cũng giống như địch.


Xe trộn lộn mà cưỡi.

Mai Nghiêu Thần rằng: Xe đem ngồi trẫn trộn, cờ không để nguyên cũ.

Vương-Tích rằng: được xe của bên địch, nên đem xe ta dùng lẫn.


Lính khôn khéo mà nuôi.

Trương Dự rằng: những lính bắt được, tất lấy ân tín mà phù dưỡng, khiến họ thuận theo sự sai dùng của ta.


Thế gọi là thắng kẻ địch để làm mạnh thêm cho mình.

Lý Thuyên rằng: Đời Hậu Hán, vua Quang Võ phá giặc Đồng-mã ở Nam-dương, bắt được binh giặc mấy vạn, đều ghép vào đội ngũ, nhưng lòng người chưa yên ổn, Quang Võ cho ai nấy lại về dinh mình rồi sẽ đi đến mà úy lạo. Họ bảo nhau rằng: Tiêu-vương suy cái lòng đỏ của mình mà đặt vào bụng người, như thế ai là không muốn liều chết để theo ông ấy! Nhân thế quân Hán càng mạnh lên, tức là nghĩa ấy.

Mai Nghiêu-Thần rằng: Được quân bên giặc thì dùng lấy cái sở trường của họ, nuôi họ bằng ân tín, tất họ sẵn lòng theo để cho mình dùng.


Cho nên việc binh quý ở thắng chứ không quý ở lâu.