Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/279

Trang này đã được phê chuẩn.

VI

Lệ sĩ

Vũ hầu hỏi rằng: Phạt thì nghiêm nghị, thưởng thì công minh, có đủ để thắng được không? Khởi thưa rằng: Cái việc nghiêm minh, thần không biết rõ, tuy nhiên, cũng không đủ cậy được. Nay phát hiện ra lệnh mà người thích nghe, dấy quân động binh mà người thích đánh, giáo gươm tiếp giáo mà người thích chết, ba điều ấy, mới là đáng trông cậy của đấng nhân chúa. Vũ hầu nói: Phải làm thế nào cho được thế? Thưa rằng: Nhà vua đem người có công mà khao thết, người không công thì khích lệ. Đó rồi Vũ-hầu dàn bày bàn ghế ở sân miếu, đặt làm ba hàng để khao thưởng các sĩ đại phu. Người có công cao thì mời ngồi hàng đầu, đồ bầy cỗ bàn đều rất sang trọng, người có công vừa thì mời ngồi hàng giữa, đồ bầy cỗ có hơi kém đi, người không có công thì ngồi hàng sau, đồ bầy cỗ không có gì sang trọng. Khao thưởng xong đi ra, lại ban thưởng cho cha mẹ vợ con những người có công, ở cửa miếu, cũng tùy theo thứ bậc cao thấp. Nhà có người chết về việc nước thì hằng năm sai sứ đến yên ủi cha mẹ, tỏ rằng vẫn không quên ở lòng. Làm như thế được 3 năm thì có quân