Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/276

Trang này đã được phê chuẩn.
288
TÔN NGÔ

bên hữu thì núi, bên tả thì nước, hào sâu lũy cao, giữ bằng nỏ mạnh, lui như núi chuyển, tiến như gió mưa, lương thực lại nhiều, khó cùng với họ giữ lâu được, nên như thế nào? Khởi thưa rằng: Lớn lao thay lời hỏi ấy! Đó không phải sức của xe ngựa, phải là cái mưu của thánh-nhân. Nên có số nghìn xe muôn ngựa, gồm cả quân bộ, chia làm năm toán quân, mỗi toán đóng ở một đường. Này 5 quân 5 đường, kẻ địch tất phải nghi hoặc, không biết là nên đánh vào đâu. Họ nếu giữ bền để được vững quân, kíp làm cách gián điệp để xem thế nào. Họ nghe lời ta, sẽ tháo quân đi. Không nghe lời ta, đốt thư chém sứ. Ta đánh năm mặt, đánh thắng đừng đuổi, không thắng kíp về. Giả cách là thua, đi êm đánh gấp, một kết đàng trước, một chẹn đàng sau. Hai quân ngậm tăm, hoặc tả hoặc hữu, đánh úp chỗ đông. Năm toán ập đến, tất là có lợi. Ấy là cái cách đánh quân mạnh.

Vũ-hầu hỏi rằng: Quân địch gần, mà bức bách ta, muốn đi không đường, quân ta đều sợ, nên làm thế nào? Khởi thưa rằng: Cách đánh quân này, nếu ta đông địch vắng, chia toán ra mà đánh bừa; địch đông ta vắng, cứ đi kèm theo, kèm theo không nghỉ, tuy họ đông cũng sẽ đến phải khuất phục.

Vũ-hầu hỏi rằng: Nếu gặp quân địch ở khoảng núi hang, bên cạnh có nhiều hiểm trở, họ đông ta vắng thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Những chỗ gò đống rừng hang, núi sâu đầm lớn, đi nhanh tiến gấp, chớ được dềnh dàng. Nếu núi cao hang sâu, thốt nhiên cùng gặp, tất trước phải hò reo đánh giấn, cung nỏ bắn bừa, xem xét tình hình, thấy rối thì đánh, không phải ngờ gì cả.