Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/271

Trang này đã được phê chuẩn.
281
BINH PHÁP

yếu cung sai bảo, người khôn làm mưu chủ, làng xóm rủ nhau, thập ngũ giúp nhau, một tiếng trống thì chỉnh binh, hai tiếng trống thì tập trận, ba tiếng trống thì vào ăn, bốn tiếng trống thì đứng nghiêm, năm tiếng trống thì đi đều, nghe trống hợp lại rồi mới dựng cờ.

Vũ-hầu hỏi rằng: Sự tiến sự nghỉ của ba quân, cũng có đạo chăng? Khởi thưa rằng: Đừng chỗ bếp giời, đừng chỗ đầu rồng. Bếp giời là cửa cái hang lớn, đầu rồng là ngọn trái núi to. Tất phải phía tả thì cờ Thanh-long, phía hữu thì cờ Bạch-hổ, đàng trước thì cờ Chu-tước, đàng sau thì cờ Huyền-vũ, cờ Chiêu-giao ở bên trên, làm lụng công việc ở bên dưới. Khi sắp xuất chiến, nhận xem gió đến từ phương nào, gió thuận thì hò la mà theo, gió nghịch thì đóng vững mà đợi.

Vũ-hầu hỏi rằng: Về nuôi ngựa, cũng có phương chăng? Khởi thưa rằng: Này ngựa, chỗ ở nên cho yên định, cỏ nước nên cho thích hợp, đói no nên cho vừa chừng, mùa đông thì chuồng ấm, mùa hạ thì giăng mát, cắt xén lông bờm, cần cho gọn sạch, bưng che tai mắt, đừng để kinh sợ, tập sự giong ruổi, học sự đi đứng, người ngựa thân nhau, sẽ dễ sai khiến, xe cộ yên cương cần phải bền chắc. Phàm ngựa, không hư ở cuối, tất hư ở đầu, không hư vì đói, tất hư vì no. Ngày tối đường xa, thường hay lên xuống. Thà người chịu nhọc, đừng để nhọc ngựa, nuôi sức dồi dào, phòng giặc chụp đánh. Hiểu rõ được thế, hoành hành thiên hạ.