Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/251

Trang này đã được phê chuẩn.
257
BINH PHÁP


Nhân đấy mà biết, cho nên sinh-gián có thể khiến đúng kỳ.

Đỗ Mục rằng: Có thể khiến đi về đúng kỳ.

Mai Nghiêu-Thần rằng: Khiến kẻ gián của ta lấy sự dối trá bảo với kẻ địch phải nhân kẻ phản-gián mà biết kẻ địch có thể dối được; sinh-gián lấy lợi hại dò xét địch tình, phải nhân kẻ phản-gián mà biết kín hở, thì có thể đi được sự thực mà về đúng kỳ hẹn.


Việc năm cách gián, chủ tất phải biết.

Lý Thuyên rằng: Tôn Tử ân cần với năm cách gián, người là chủ rất cần phải biết.


Biết được là do ở phản-gián, cho nên phản-gián không nên không hậu đãi.

Đỗ Hựu rằng: Đứng nhân-chủ nên biết cách dùng năm hạng gián, phải cho họ lộc hậu, tiền nhiều: mà phản gián là gốc của năm hạng gián, là cốt yếu của công việc, cho nên cần phải hậu đãi.

Đỗ Mục rằng: Hương-gián, nội-gián, tử-gián, sinh-gián bốn hạng này, đều nhân phản gián biết được địch tình mà có thể dùng được, cho nên phản-gián cần nhất, không nên không hậu đãi.


Ngày xưa nhà Ân dấy lên, Y-Chí ở nhà Hạ.

Tào-Công rằng: Y-Chí tức là ông Y Doãn.


Nhà Chu dấy lên, Lã Nha ở nhà Ân.

Tào-Công: Lã Nha là Thái-công.

Mai Nghiêu-Thần rằng: Y Doãn, Lã-Nha không phải là phản nước, chỉ vì nhà Hạ không biết dùng mà nhà Ân biết dùng, nhà Ân không biết dùng mà nhà Chu biết dùng, làm thành công lớn là chỉ vì dân vậy.