Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/232

Trang này đã được phê chuẩn.
238
TÔN NGÔ

Trương Dự rằng: Những đồ đựng lửa, những vật dẫn lửa, thường phải sắm sẵn phòng lúc phải dùng.


Phát hỏa có lúc, khởi hỏa có ngày.

Mai Nghiêu-Thần rằng: Không nên làm nhăng.


Lúc là lúc giời khô ráo.

Tào Công rằng: Khô ráo là giời nắng lâu.

Trương Dự rằng: Khi giời nắng ráo thì lửa dễ cháy.


Ngày là khi mặt trăng đóng vào phận các sao Cơ, Bích, Dực, Chẩn. Phàm trăng đóng vào chỗ những sao ấy, là ngày có gió nổi.

Đỗ Hựu rằng: Mậu Dực-Sâm nói: Ngày trăng đóng những chỗ sao ấy, thì có gió nổi. Tiêu Thế-Hàm nói: Xuân thì bính, đinh, hạ thì mậu, kỷ, thu thì nhâm, quý, đông thì giáp, ất, những ngày ấy có mưa to gió lớn.

Trương Dự rằng: Bốn sao này ưa gió, hễ trăng đỗ vào thì gió nổi, nên suy tính triền độ, biết ngày nào trăng đỗ vào, sẽ đánh hỏa công.


Phàm hỏa công, tất nhân sự biến đổi của năm cách đốt mà ứng tiếp.

Mai-Nghiêu-Thần rằng: Nhân sự đốt biến đổi mà lấy binh tiếp ứng.


Lửa phát ở trong thì sớm ứng ở ngoài.

Đỗ Hựu rằng: Nói lấy binh mà ứng, sai người lén vào phóng lửa ở trong trại địch, nên mau tiến để đánh ở ngoài.

Đỗ Mục rằng: Phàm lửa là để khiến bên địch kinh sợ rối loạn, nhân đó mà đánh, chứ không phải